Nieuws

12-02-2017: Benut de kracht van de eerstelijnszorg: VELO

Met het oog op de verkiezingen in maart geeft het Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO)  – beste zorg in de buurt tien aanbevelingen waarmee betere zorg dichtbij de patiënt tegen lagere kosten georganiseerd kan worden. VELO is het samenwerkingsverband van V&VN, ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV en LVVP. 

Klaar voor de toekomst 
Bij toekomstbestendige zorg staat de wens van de patiënt centraal. Bestaande organisatorische en verzekeringstechnische belemmeringen moeten worden weggenomen en samenwerking met de tweede lijn en beroepsgroep-overstijgende samenwerking gefaciliteerd. Het gaat om samenwerken, afstemmen en coördineren - in plaats van hinderen. Dan kan iedereen zijn of haar bijdrage leveren. Alle eerstelijns professionals vanuit hun eigen expertise. Zij kunnen snel handelen bij uiteenlopende zorgvragen en zijn bij uitstek in staat om, in samenspraak met patiënten, mantelzorgers en collega’s, zinnige zorg te bieden. Bovendien maken zij deel uit van lokale netwerken van zorg- en hulpverleners, waardoor de meest passende zorg of ondersteuning kan worden ingezet. Dit stelt burgers veel meer dan voorheen in staat om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven functioneren – zelfs met chronische en/of meervoudige gezondheidsproblemen. 

Zorg thuis
Door veranderingen in de zorg en het verplaatsen van zorg en welzijnstaken naar de gemeente zijn steeds meer mensen in hun thuissituatie aangewezen op zorg. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, eerstelijnspsychologen en tandartsen leveren dag in dag uit deze eerstelijnszorg op maat. De afgelopen jaren is met succes gewerkt aan verdere versterking en vernieuwing van de eerstelijnszorg. Uit vele lokale en regionale praktijkvoorbeelden blijkt dat deze zogeheten ‘substitutie’ - verplaatsing van zorg - goed mogelijk én effectief is. Maar om substitutie te versnellen, is wel een aantal randvoorwaarden nodig. 
 
Tien concrete aanbevelingen 
VELO geeft tien aanbevelingen voor betere zorg, dichtbij de patiënt tegen lagere kosten. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het zorgen voor goede opleiding en bijscholing en het belonen van samenwerking. De tien punten hebben vooral te maken met het verbeteren van samenwerking en het versnellen van verplaatsing van zorg naar de eerste lijn.

Bron: V&VN

 

 

 

12-02-2017: Nieuw overzicht wettelijke registraties begeleiders gehandicaptenzorg

In het kader van het programma 'Aanpak Administratieve lasten in de langdurige zorg' stelde Vilans in samenwerking met Zorg Zaken Groep een overzicht op van wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. Met dit overzicht wil Vilans begeleiders helderheid bieden en binnen zorgorganisaties de discussie op gang brengen over nut en noodzaak van registraties. 

Bekijk de publicatie op: http://www.vilans.nl/publicatie-overzicht-verplichte-registraties-begeleiders-in-de-gehandicaptenzorg.html 

Zorgmedewerkers in de langdurende zorg besteden 25% van hun tijd aan administratieve werkzaamheden (Berenschot, 2016). Kostbare tijd, die zij liever aan hun cliënten besteden. 85% van de medewerkers in de gehandicaptenzorg ervaart de administratie als belastend (Berenschot, 2016). Er blijkt veel onduidelijkheid over de herkomst van registraties. 

Fabels en misverstanden 
Else Stapersma van Vilans: 'Er zijn nogal wat fabels en misverstanden als het om registreren gaat. Veel registraties worden door organisaties zelf bepaald. Soms zijn deze nuttig, maar voor begeleiders is niet altijd duidelijk waarom.' Zorgaanbieders hebben niet alleen te maken met wettelijke verplichtingen, maar ook met aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren en de professionele beroepsstandaard. 'Met dit overzicht willen wij begeleiders helderheid bieden over welke registraties vanuit de wet verplicht zijn en zo de discussie op gang brengen over nut en noodzaak van andere registraties', aldus Else Stapersma. 

Wat is wettelijk verplicht en wat niet? 
Het nieuwe overzicht 'Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz' laat zien welke registraties volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht zijn. Zo wil Vilans helderheid bieden en de discussie op gang brengen binnen zorgorganisaties over het nut en de noodzaak van registraties. Ook komen een aantal hardnekkige fabels en misverstanden aan bod. Is het ondersteuningsplan onderdeel van het dossier van de cliënt? Zijn registraties die voortvloeien uit het kwaliteitssysteem verplicht? Moet de temperatuur van koelkasten verplicht gecontroleerd worden? Al deze vragen - en nog veel meer - komen aan bod in de publicatie.

Bron: actueel nieuwsnederland

12-02-2017: Scholen stuk strenger qua roken en drinken

Vrijwel geen enkele school staat het toe dat leerlingen alcohol drinken tijdens schoolse activiteiten. Dit is een enorme toename vergeleken met 2011, toen slechts twee van de vijf scholen een verbod hanteerden. Ook bij roken zijn de regels aangescherpt. 

In 2011 was roken op het schoolterrein bij ruim een kwart van de scholen verboden; in 2015 was dit meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit een nieuwe 'factsheet' over het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis van het Trimbos-instituut.

Invloed uitoefenen
Scholen kunnen invloed uitoefenen op het middelengebruik van leerlingen door voorlichtingslessen te geven, ouders te betrekken, duidelijke regels te stellen en zorg te bieden aan leerlingen met problematisch gebruik. Daarom doet het Trimbos-instituut sinds 2003 vierjaarlijks onderzoek naar het beleid van scholen om middelengebruik te voorkomen.

Vaker sanctie
Scholen hebben niet alleen hun regels over middelengebruik aangescherpt, ze leggen ook vaker sancties op bij een eerste overtreding van de regels. Het gaat bijvoorbeeld om voor- of nablijven of een schorsing. Deze ontwikkelingen laten zien dat steeds meer scholen richting een ‘middelenvrije school’ gaan. Hoewel dit een flinke vooruitgang is, lijkt hier nog meer winst te behalen.

Ouders
Meer scholen zijn aandacht gaan besteden aan alcoholpreventie in lespakketten, projecten of themadagen. Het percentage scholen dat voorlichting over alcohol aan leerlingen geeft, steeg van zestig procent in 2007 naar tachtig procent in 2015. Ook zijn scholen tussen 2007 en 2015 vaker ouderavonden over alcohol en roken gaan aanbieden. Ouders spelen een belangrijke rol spelen in de preventie van middelengebruik, aldus het Trimbos-instituut.

Onvoldoende kennis
Een derde van de scholen geeft aan dat de kennis en vaardigheden voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen van problematisch middelengebruik onvoldoende aanwezig is. Daarnaast is het percentage scholen dat schoolpreventie met betrekking tot tabak, alcohol en drugs heeft vastgelegd in beleid de afgelopen jaren weinig veranderd. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst, aldus de onderzoekers.

Bron: SoziO

12-02-2017: V&VN-directeur: nieuw kabinet moet tekort verpleegkundigen aanpakken

"De zorg drijft op de kurk van de verpleging", zegt Sonja Kersten, directeur van branchevereniging V&VN. Een nieuw kabinet moet dan ook prioriteit geven aan het opvangen en wegwerken van tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden. 

"Op het moment dat we niet voldoende mensen in huis hebben, kunnen we ook niet de optimale mix organiseren, dus voldoende personeel op allerlei niveaus die elkaar kunnen versterken", zegt Kersten. "Dan hebben we een probleem. Dan hoeven we het  niet te hebben over de betaalbaarheid van de zorg, maar dan moeten we het gaan hebben over of er wel genoeg mensen zijn om die te leveren."

Volgens Kersten hebben de tekorten twee oorzaken. Enerzijds zijn er te weinig goede stageplekken, waardoor de instroom bij opleidingen al moet worden beperkt. Anderzijds is de uitstroom groot door de toenemende werkdruk. Hoe een nieuw kabinet deze twee bewegingen kan ombuigen licht Kersten hieronder toe: https://www.youtube.com/watch?v=bBESoIwe-jU

Bron: Skipr

 

 

20-01-2017: Van pilot naar landelijk gedragen zorgpad

In 2015 is versie 1.0 van het landelijk zorgpad ontwikkeld door een transmurale werkgroep onder voorzitterschap van prof. dr. Huib Kerstjens (longarts) en Philippe Salomé (huisarts). Vervolgens wordt in 2016 en 2017 het zorgpad uitgetest in 8 pilotregio’s verspreid over het hele land. Daarvoor heeft elke pilotregio – bestaande uit minimaal één ziekenhuis en één samenwerkende zorggroep van huisartsen – het landelijk zorgpad vertaald in een regionaal zorgpad en zullen zij in 2016 en 2017 100 patiënten een jaar lang volgen volgens dit zorgpad. Vervolgens worden de ervaringen van de pilotregio’s geïnventariseerd en  mede gebruikt om tot versie 2.0 te komen van het landelijk zorgpad. Eind 2017 stellen de leden van de LAN deze versie vast en zal het zorgpad vanaf 2018 landelijk geïmplementeerd worden.

Parallel en ter ondersteuning van het zorgpad, wordt door het Kennisinstituut voor Medisch Specialisten en de LAN de multidisciplinaire ziekenhuisrichtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van een COPD-longaanval in het ziekenhuis’ ontwikkeld. Deze richtlijn zal een integraal onderdeel van het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname versie 2.0 uitmaken.

Bron: LAN

Klik hier voor meer nieuwsberichten